exposing the dark side of adoption
Register Log in

Possibly more illegal adoptions

public

Marc van den Eerenbeemt

AMSTERDAM - The case surrounding the possibly stolen adopted child 'Rahul' is probably not an isolated incident. The children's home, Malaysian Social Services (MSS), Madras in India, has placed over fifty children for adoption to the Netherlands. Police in India calls the adoptions illegal, reports the television program Netwerk.

The story began two years ago in Madras. Police recorded confessions of a group arrested kidnappers. They testified children have been stolen and sold to children MSS in Madras, which gives the children for adoption to.

Management of the home also ended up behind bars. Police then starts looking into a declaration from 1999. That year a year-and-a-half old boy was taken from the hom of a poor family. The mother was asked to come to the police station and look up the MSS files. "This is my child," she said about one of the photos. She also saw a picture of the child later in life.

The children's home has abducted children on a large scale and made them adoptable through false statements says Netwerk, that aired the story this week in two broadcasts. The adoptive parents of 'Rahul ', the fictitious name Network uses, paid a total of $ 10,000 to the home.

Now the biological parents want their child back. The alleged mother has released DNA for research into her relationship with the child. The adoptive father said on television the boy should stay in the Netherlands, in the interests of the child. He was backed by Emeritus Professor Rene Hoksbergen: "The child has become fully Dutch."

The adoption of 'Rahul' was arranged by the Dutch foundation Meiling, an volunteer run adoption organization. The fifty other children that were placed in the Netherlands were adopted through Meiling.

The Foundation regrets the media coverage of the case, said a press statement. The adoptive parents and children have "a very hard time, because without any formal proof of the allegations their privacy is seriously violated.

The foundation itself was "incapable" to determine whether MSS was involved in kidnappings, and Dutch adoptive children were stolen. Therefore the foundation did not see the need to inform the parents and "unduly worry" them.

Meiling raised several doubts about the story. Why did the authorities in India for example, agree to the adoption, including controlling the relinquishment statement? And how is it that the foundation never received any answers to the many requests for information they posed to the Indian authorities?

Hoksbergen want prohibition of volunteer run adoption agencies. In earlier criticism he stated that non-professionals should not  decide on the future of children. He also wants the Justice Department to take actions against the foundation Meiling, which had ignored all signs of child abuse in the MSS home MSS .

Minister of Justice Hirsch Ballin has announced investigation into the case.


Mogelijk meer onwettige adopties

Marc van den Eerenbeemt

AMSTERDAM - De zaak rond het mogelijk gestolen adoptiekind ‘Rahul’ staat wellicht niet op zichzelf. Het kindertehuis Malaysian Social Services (MSS), in het Indiase Madras, heeft ruim vijftig kinderen voor adoptie afgestaan aan Nederlanders. De politie in India noemt die adopties onwettig, meldt het televisieprogramma Netwerk .

Het verhaal begint twee jaar geleden in Madras. De politie noteert bekentenissen van een groep gearresteerde kidnappers. Zij verklaren kinderen te hebben gestolen en verkocht aan kindertehuis MSS in Madras. Dat biedt de kinderen ter adoptie aan.

De directie van het tehuis verdwijnt eveneens achter de tralies. De politie grijpt vervolgens terug op een aangifte uit 1999. Bij een arm gezin werd in dat jaar een jongetje van anderhalf jaar weggenomen. De moeder wordt naar het politiebureau geroepen en bekijkt de MSS-dossiers. ‘Dit is mijn kind’, zegt ze bij een van de foto’s. Ook ziet zij een afbeelding van het kind op latere leeftijd.

Het kindertehuis heeft op grote schaal kinderen ontvoerd en met valse verklaringen laten adopteren, aldus Netwerk, dat het verhaal deze week in twee uitzendingen naar buiten bracht. De adoptieouders van ‘Rahul’, de fictieve naam die Netwerk gebruikt, betaalden in totaal 10.000 dollar aan het tehuis.

Nu willen de biologische ouders hun kind terug. De mogelijke moeder heeft al dna afgestaan voor onderzoek naar haar verwantschap met het kind. De adoptievader zei op televisie de jongen in Nederland te willen houden, in belang van het kind. Hij kreeg bijval van emeritus-hoogleraar adoptie René Hoksbergen: ‘Het kind is volledig vernederlandst.’

De adoptie van ‘Rahul’ liep via de Nederlandse stichting Meiling, een adoptieorganisatie van vrijwilligers. Ook de vijftig andere naar Nederland vertrokken kinderen zouden via Meiling zijn geadopteerd.

De stichting betreurt de media-aandacht voor de zaak, aldus een persverklaring. De adoptieouders en het kind maken ‘een zeer zware tijd door, omdat zonder enig formeel bewijs voor de beschuldigingen hun persoonlijke levenssfeer ernstig wordt geschonden’.

De stichting was zelf ‘niet bij machte’ vast te stellen of MSS was betrokken bij kidnapping, en of Nederlandse adoptiekinderen gestolen waren. De stichting vond het daarom niet nodig de ouders spoedig op de hoogte te stellen en hen ‘onnodig ongerust’ te maken.

Meiling zet nog een aantal vraagtekens bij het verhaal. Waarom gingen bijvoorbeeld de instanties in India akkoord met de adoptie, ‘inclusief controle op afstandsverklaring’? En hoe kan het dat de stichting nooit antwoord kreeg op haar ‘vele’ verzoeken om informatie aan de Indiase autoriteiten?

Hoksbergen wil dat adoptie via vrijwilligers wordt verboden. Hij bekritiseerde al eerder dat niet-professionelen kunnen beslissen over de toekomst van kinderen. Ook wil hij dat justitie optreedt tegen de stichting Meiling, dat alle signalen van kindermisbruik bij het tehuis MSS zou hebben genegeerd.

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft aangekondigd onderzoek in te stellen naar de zaak.

2007 May 24