exposing the dark side of adoption
Register Log in

Sweden betraying the Vietnamese children

public

Sweden betraying the Vietnamese children
 
Four adoption agencies: Sweden betraying the Vietnamese children
Published November 17 2008 - 01:00

There are many millions of abandoned children in the world who have no families,
but it only a thousand children a year are subject to
international adoption. Efforts to ensure these children
legal status and to ensure that everything goes right at
International adoptions are of the utmost importance.

Debating adoptions in the forum!
A few days ago the Swedish government decided to terminate
the bilateral agreement with Vietnam on adoptions. The decision was justified
among other things, saying the country does not have a well-functioning administration around
the international adoption business.

Swedish authorities signed in 2004 an agreement with the Vietnamese
authorities on international adoptions. Under this agreement the
central authority in both countries are committed to take all
the necessary measures to implement the agreement.

A working group was established with representatives of the authorities and
other public bodies in each country. These would, in
Agreement be responsible for examining and deliberating about solutions to problems
incurred.

In Sweden, the responsibility rests on the MIA, Agency for International
adoption issues, which are the Swedish organizations
regulator.

MIA has always been running full information on
developments on adoptions in Vietnam through
adoption organizations. Several meetings have been conducted there
organizations reported on problems and approaches in Vietnam.

Swedish authorities have been fully informed, still have not
taken action other than that on three occasions to visit Vietnam
for monitoring of the agreement.

Although Vietnam is one of the world's poorest countries, Swedish
authorities have not reached out a hand to help them create
prerequisites for improved adoption work.

Seen with Vietnamese eyes, the Swedish authority only asked
requirements but not offering anything in return.

The Swedish adoption organizations have participated so far as
possible adoption of an improved activity. But there is a
general ban on adoption agencies to pursue assistance
in parallel with the adoption work abroad, which in reality
prevents organizations to contribute to improved
activities.

Sweden is marked by bans and rules, which are not appreciated in those countries
from which we can adopt children. Sweden does not want to contribute something --
just make demands.

We now wonder, is it a reasonable development? What can I say with this
this Swedish attitude? Is it possible to want to close the possibility for
Swedes to adopt from other countries?

Until legislative changes in 2005 had the previous
Supervisory Authority (NIA) as the first task to facilitate adoptions
for Swedish families, today it is removed. Only monitoring of
Organizations included in the agency's appointment.

This new attitude, we as adoption agencies, noticed when we
needed government support in our work abroad. Now, by the
foreign trips around the agreement with Vietnam, which was dismissed by the government
without any information or dialogue has been with us
adoption agencies.

It should instead try to exert pressure and help
financial / practical to a positive development, so that abandoned
Vietnamese children in a safe and ethical manner may have
adoptive parents.

It is particularly important that we are in the development of those countries
as a positive force and as an example. Simply pull out is an
simple solution but also a huge betrayal of abandoned children and future
adoptive parents.

International adoption is a solution for children who can not find family
in their homeland. Children's rights to family is enshrined in UN
Child Rights Convention.

Swedish adoption agencies have been a pioneer in ethical issues
and worked actively for this both in the Nordic region and in Europe. We seem
in many countries that are poor and have big problems.

It should be possible for a rich country like Sweden to
Cooperaten between the authorities and organizations contribute to a
adoption of improved business world, because it is in
Swedens' interest to preserve the possibility of international
adoption.

Now, the Swedish government and the Swedish authorities in other
profess color. Do you want international adoptions to Sweden, now
and in the future?

Carin Kumlin Fremling, President of Family Association for international adoption
Thomas Lindqvist, President of Children's Friends
Eva Jonasson Melin, President of the Children Above All
Jan Göransson, President Adoption Center- Hide quoted text -
Fyra adoptionsorganisationer: Sverige sviker vietnamesiska barn
Publicerad 17 november 2008 - 01:00

Det finns många miljoner övergivna barn i världen som saknar familj,
men det är enbart ett antal tusen barn per år som blir föremål för
internationell adoption. Arbetet med att säkerställa dessa barns
juridiska status och att säkerställa att allt går rätt till vid
internationella adoptioner är av yttersta vikt.

Debattera adoptioner i forumet!
För några dagar sedan fattade Sveriges regering beslutet att säga upp
det bilaterala avtalet med Vietnam om adoptioner. Beslutet motiveras
bl a med att landet inte har en väl fungerande administration kring
den internationella adoptionsverksamheten.

Svenska myndigheter tecknade år 2004 avtal med vietnamesiska
myndigheter om internationella adoptioner. Enligt detta avtal har
centralmyndigheten i båda länderna åtagit sig att vidta alla
nödvändiga åtgärder för att tillämpa avtalet.

En arbetsgrupp skulle upprättas med företrädare för myndigheterna och
andra behöriga offentliga organ i respektive land. Dessa skulle enligt
avtalet ansvara för att pröva och överlägga om lösningar av problem
som uppkommer.

I Sverige vilar det ansvaret på MIA, Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor, som är de svenska organisationernas
tillsynsmyndighet.

MIA har under hela tiden fått löpande fullständig information om
utvecklingen på adoptionsområdet i Vietnam via
adoptionsorganisationerna. Flera träffar har genomförts där
organisationerna berättat om problem och tillvägagångssätt i Vietnam.

Svenska myndigheter har varit fullt informerade, ändå har man inte
vidtagit andra åtgärder än att vid tre tillfällen besöka Vietnam för
uppföljning av avtalet.

Trots att Vietnam är ett av världens fattigaste länder har svenska
myndigheter inte sträckt ut en hand för att hjälpa dem skapa
förutsättningar för ett förbättrat adoptionsarbete.

Sett med vietnamesiska ögon har den svenska myndigheten endast ställt
krav men inte erbjudit något i gengäld.

De svenska adoptionsorganisationerna har medverkat så långt det varit
möjligt till en förbättrad adoptionsverksamhet. Men det finns ett
generellt förbud för adoptionsorganisationer att bedriva bistånd
parallellt med adoptionsarbete i utlandet, vilket i verkligheten
hindrar organisationerna att kunna bidra till en förbättrad
verksamhet.

Sverige präglas av förbud och regler, som inte uppskattas i de länder
varifrån vi kan adoptera barn. Sverige vill inte bidra med någonting -
bara ställa krav.

Vi undrar nu, är det en rimlig utveckling? Vad vill Sverige säga med
denna attityd? Är det möjligen så att man vill stänga möjligheten för
svenskar att adoptera från andra länder?

Fram till lagförändringar år 2005 hade den tidigare
tillsynsmyndigheten (NIA) som första uppgift att underlätta adoption
till svenska familjer, idag är detta borttaget. Endast övervakning av
organisationerna ingår i myndighetens förordnande.

Denna nya attityd har vi adoptionsorganisationer märkt av när vi
behöver myndigheternas stöd i vårt utlandsarbete. Nu senast genom de
märkliga turerna runt avtalet med Vietnam, som sades upp av regeringen
utan att någon information eller dialog förekommit med oss
adoptionsorganisationer.

Man borde istället försökt utöva påtryckningar och bidra
ekonomiskt/praktiskt till en positiv utveckling, så att övergivna
vietnamesiska barn på ett tryggt och etiskt sätt kan få
adoptivföräldrar.

Det är extra viktigt att vi finns med i utvecklingen i sådana länder
som en positiv kraft och som ett föredöme. Att bara dra sig ur är en
enkel lösning men också ett stort svek mot övergivna barn och blivande
adoptivföräldrar.

Internationell adoption är en lösning för barn som inte kan få familj
i sitt hemland. Barns rätt till familj finns inskriven i FN:s
barnkonvention.

Svenska adoptionsorganisationer har varit föregångare i etiska frågor
och arbetat aktivt för detta både inom Norden och i Europa. Vi verkar
i många länder som är fattiga och har stora problem.

Det borde vara möjligt för ett rikt land som Sverige att genom
samarbete mellan myndigheter och organisationer bidra till en
förbättrad adoptionsverksamhet i världen, eftersom det ligger i
svenskars intresse att bevara möjligheten till internationell
adoption.

Nu måste den svenska regeringen och de svenska myndigheterna i övrigt
bekänna färg. Vill man ha internationella adoptioner till Sverige, nu
och i framtiden?

Carin Kumlin Fremling, ordförande Familjeföreningen för internationell adoption
Thomas Lindqvist, ordförande Barnens Vänner
Eva Jonasson-Melin, ordförande Barnen Framför Allt
Jan Göransson, ordförande Adoptionscentrum

svt.se
2008 Nov 17