exposing the dark side of adoption
Register Log in

Rechten en Belangen van Adoptieouders Prevaleren

public
Rechten en Belangen van Adoptieouders Prevaleren

Amsterdam- Op 29 mei 2008 werd het rapport van de commissie Kalsbeek overhandigd aan Minister Hirsch Ballin.

United Adoptees International

wil hier als volgt op reageren.

Het rapport, aanbevelingen en de adviezen zijn geformuleerd vanuit de vraagkant - adoptieouders.

Gestart wordt vanuit het standpunt dat kinderen geholpen dienen te worden door adoptie. Een groot gedeelte van het voortraject inzake het tot stand komen van adoptie wordt nauwelijks benoemd. De zienswijze en mening van geadopteerden vinden wij niet terug in het rapport. In de commissie Kalsbeek is geen geadopteerde vertegenwoordigt. Wel is er een vertegenwoordiging van de homo – en lesbische beweging en een adoptieouder. Ook het ontbreken van een officiële vertegenwoordiging van (afstands)moeders ontbrak in de Commissie.

Het feit dat uiteindelijk een (afstands)moeder gehoord is, was op instigatie van de UAI en enkele andere partijen. De Commissie zelf had in eerste instantie geen belang om deze partij te horen. Deze en andere zaken ziet de UAI als een zorgwekkende ontwikkeling omdat zij van mening is dat debatten waar gediscussieerd en beslissingen worden genomen over adoptie, de gehele adoptiedriehoek moet zijn vertegenwoordigt. Met de adoptiedriehoek bedoelt zij, afstandouders, adoptieouders en geadopteerden.

In het voorwoord van het rapport wordt het volgende vermeld: "...Daarnaast is er de waarde van het kind voor potentiële adoptieouders die graag een gezin willen vormen". De UAI is van mening dat deze zinsnede bepalend is geweest voor de koers die dit rapport wil inzetten in kader van Interlandelijke Adoptie voor nu en in de toekomst. De eerdere afspraken in het Haags Adoptie Verdrag (HAV) en de Internationale Verdragen voor de Rechten van het Kind (IVRK) - met name het subsidiariteitsbeginsel - zijn hiermee in een gevaarlijk vaarwater gekomen. Immers, adoptie zou moeten gaan om het bieden van een laatste redmiddel, niet het vormen van – gewenste- gezinnen.

De UAI constateert dat wederom een Commissie als deze zich met name heeft toegespitst op de al bestaande wetgeving en deze nog een keer onnodig benadrukt. Er worden geen andere nieuwsfeiten vermeld en de aanbevelingen gaan gelijkwaardig op met wat in het Haags Adoptie Verdrag (HAV) en de Internationale Verdragen voor de Rechten van het Kind (IVRK) en de Wobka al eens eerder is beschreven in kader van Interlandelijke Adoptie (ICA).

Er wordt ook een aanbeveling gedaan om vergunninghouders te subsidiëren om de kwaliteit te verhogen. Dat budget kan beter besteed worden aan het oprichten van een onafhankelijke organisatie die strengere toezicht en controle uitoefent.

De commissie adviseert ook om de minimale grens van twee naar dertig adoptiebemiddelingen per jaar voor bemiddelingsbureau's in te stellen. Dit verleidt het opvoeren van adopties en als gevolg onzorgvuldige procedures. Om het bestaansrecht van de bemiddelingsbureau te waarborgen is er een grote kans dat misstanden zoals de laatste tijd in de media zijn verschenen zich meer zullen voordoen.

Tevens wordt er een aanbeveling gedaan om adoptieouders te subsidiëren, zodat echtparen die een adoptie niet kunnen bekostigen alsnog een mogelijkheid wordt geboden. Ondanks de enorme wachtlijsten doet de Commissie deze aanbeveling waardoor de wachtlijsten nog groter worden. Dit staat lijnrecht tegenover het volgende citaat in het rapport –Met betrekking tot de adoptiecapaciteit merkt de Commissie op dat zij het uitdrukkelijk niet de taak van de overheid acht om een toename te faciliteren van het aantal kinderen dat voor adoptie naar Nederland in aanmerking komt.

Met dit rapport worden uiteindelijk niet de belangen van kinderen en hun ouders gediend, maar die van de (aspirant) adoptieouders. Iets wat de UAI meer dan een zorgwekkende ontwikkeling vindt in een volledig overspannen adoptiemarkt waar handel in kinderen voor adoptie hiermee wederom een nieuwe impuls krijgt, zij het nu waarschijnlijk in legale zin.

Eerdere UAI reacties over het rapport staan op de UAI Newsportal.

2008 May 30