Strengthening supervision on adoption

Date: 2007-11-07
Source: nos.nl

Minister Hirsch Ballin tightened supervision on adoption. There will be higher quality standards for the licensing of adoption intermediaries.

The Ministries of Justice and Foreign Affairs will also improve contacts with the authorities of countries where adopted children come from. Research shows that now is inadequate.

Today, three studies on adoption of children from an Indian orphanage were presented. Hirsch Ballin had called four investigations.

Network
He did this in response to several broadcasts of the TV program Network about the boy Rahul (fictitious name) who was kidnapped in 1999, ended up in an Indian orphanage and who was subsequently adopted by a Dutch couple.

Inspectie Jeugdzorg (Youth Care Inspectorate) has investigated the practice of adoption organization Meiling. In their study, the inspectorate questioned whether Meiling has sufficiently verified if the orphanage was sound.

It is also been investigated whether the organization has adequately responded to signals of possible irregularities. According to the researchers this is unclear.

Oosting
The role of the Ministry of Justice has been examined by former Ombudsman Marten Oosting. He wondered how the monitoring of Meiling took place and if Justice has responded to any irregularities in India and shortcomings of the adoption organization.

Oosting doesn't say who is guilty. His report does not determine to what extent there have actually been illegal adoptions from India during the period 1995-2002.

Furthermore, the professor of Family and Juvenile Paul Vlaardingerbroek examined the legal position of the adopted Indian child 'Rahul'. According to the professor 'Rahul' and other children do not have to be returned to their biological parents. He furthermore states in his report that the adoptive parents have acted in good faith.

An examination of the Ministry of Foreign Affairs to the affairs of India is not yet completed.

Rahul
In May, the TV program Netwerk aired several broadcasts related to 'Rahul'm who in 1999 at the age of one year would have been kidnapped when his parents were sleeping.

The kidnappers gang offered him for a fee to the children's home Malaysian Social Service in Madras. The home put the children up for adoption in foreign countries. This was done with the permission and license from the Indian authorities.

According to Indian police, the director had fabricated false relinquishment statements. In the case of Rahul it 'was that the statement  of a non-existing mother.

Through adoption organization Meiling, the boy ended up in the Netherlands. According to Meiling fifty children from the orphanage came to the Netherlands between 1995 and 2002 .

In other countries children from the orphanage were adopted illegally also.

Arrests
The case came to light in 2005 when India arrested a gang of kidnappers. In the children's home records with pictures were confiscated and the police parents of missing children to come to the policse station.

The biological mother of Rahul 'recognized her son and began a lawsuit to get her son back. That case is not yet been ruled.

The adoptive parents were on confronted with the case in February this year, when they received a letter from the Indian police. Meiling had not informed them in 2005 when it was known that 'Rahul' was the victim of child predators.

Meiling said that the Indian authorities never have contact them. According to the adoption agency the management of the children has never been convicted. The organization found that the adoptive parents should not be worried unnecessarily.


Verscherping toezicht op adoptie

Minister Hirsch Ballin verscherpt het toezicht op adoptie. Er worden hogere kwaliteitseisen gesteld aan de vergunningen voor adoptiebemiddelaars.

Ook gaan de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken de contacten verbeteren met de autoriteiten van landen waar adoptiekinderen vandaan komen. Uit onderzoek blijkt dat dat nu onvoldoende is.

Vandaag werden drie onderzoeken over adoptie van kinderen uit een Indiaas weeshuis gepresenteerd. Hirsch Ballin had vier onderzoeken ingesteld.

Netwerk
Hij deed dat naar aanleiding van verscheidene uitzendingen van het tv-programma Netwerk over de jongen Rahul (fictieve naam) die in 1999 was gekidnapt, in een Indiaas weeshuis terecht kwam en daarna door een Nederlands stel was geadopteerd.

De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar de handelwijze van adoptieorganisatie Meiling. In dat onderzoek vroeg de Inspectie zich af of Meiling voldoende heeft gecontroleerd of het weeshuis wel deugde.

Ook is bekeken of de organisatie adequaat heeft gereageerd op signalen over mogelijke onrechtmatigheden. Volgens de onderzoekers is dat onduidelijk.

Oosting
De rol van het ministerie van Justitie is onderzocht door de voormalige Ombudsman Marten Oosting. Hij vroeg zich af hoe het toezicht was op Meiling en of justitie heeft gereageerd op eventuele onrechtmatigheden in India en tekortkomingen van de adoptieorganisatie.

Ook Oosting wijst geen schuldige aan. In zijn rapport wordt niet vastgesteld in hoeverre er daadwerkelijk sprake is geweest van illegale adoptie uit India in de periode 1995-2002.

Verder heeft de hoogleraar Familie- en Jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek zich gebogen over de juridische positie van het geadopteerde Indiase kind 'Rahul'. Volgens de hoogleraar hoeven 'Rahul' en andere kinderen waarschijnlijk niet terug naar hun biologische ouders. Verder maakt hij in zijn rapport duidelijk dat de adoptieouders te goeder trouw hebben gehandeld.

Een onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar de gang van zaken in India is nog niet afgerond.

Rahul
In mei maakte het tv-programma Netwerk enkele uitzendingen over 'Rahul' die in 1999 op de leeftijd van anderhalf jaar zou zijn gekidnapt toen zijn ouders lagen te slapen.

De bende kidnappers leverde hem tegen betaling aan het kindertehuis Malaysian Social Service in Madras. Het tehuis bood de kinderen ter adoptie aan aan het buitenland. Dat gebeurde met toestemming en vergunning van de Indiase autoriteiten.

De directeur heeft volgens de Indiase politie voor de gestolen kinderen valse afstandsverklaringen opgesteld. In het geval van 'Rahul' was dat de verklaring van een niet bestaande moeder.

Via adoptieorganisatie Meiling kwam de jongen in Nederland terecht. Volgens Meiling zijn tussen 1995 en 2002 vijftig kinderen uit het weeshuis naar Nederland gekomen.

Ook in andere landen werden kinderen uit het weeshuis illegaal geadopteerd.

Opgerold
De zaak kwam in 2005 aan het licht toen in India een bende kidnappers werd opgerold. In het kindertehuis zijn dossiers met foto's in beslag genomen en de politie vroeg ouders van vermiste kinderen naar het bureau te komen.

De biologische moeder van 'Rahul' herkende haar zoon en begon een rechtzaak om haar zoon terug te krijgen. In die zaak is nog geen uitspraak gedaan.

De adoptieouders werden pas in februari van dit jaar geconfronteerd met de zaak toen ze een brief kregen van de Indiase politie. Meiling had hen niet ingelicht toen in 2005 bekend werd dat 'Rahul' het slachtoffer was van kinderrovers.

Meiling zegt dat de Indiase autoriteiten nooit met hen contact hebben opgenomen. Ook is volgens het adoptiebureau de directie van het kindertehuis nooit veroordeeld. De organisatie vond dat de adoptieouders niet nodeloos ongerust gemaakt moesten worden.

0

Primary links

Pound Pup Legacy